Versioonide võrdlus

Allikas: oppekava.edu.ee
 Schema:versionHaridus:seotudOppeaineHaridus:kooliasteHaridus:verbSchema:description
Algatab nii suhtlust kui ka teemasidEesti keelIII kooliasteAlgatab
Analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteidBioloogiaIV kooliasteAnalüüsib
Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseidBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust loodusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusestBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukuseleBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib infot
Analüüsib disainiobjekte esteetilisuse seisukohastKunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib disainiobjekte uuenduslikkuse seisukohastKunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib disainiobjekte ökoloogilisuse seisukohastKunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusiMuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib enda ja oma pere tarbimistLoodusõpetusII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib enda kehalist vormisolekutKehaline kasvatusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib eri ajastute kunstiteoseid näituselKunstiõpetus: III kooliasteIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa loodusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa loodusesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib etteantud piirkonna looduslike tingimuste ja majanduse seoseidIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõlaBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohtaBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeemeBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimtegevuse mõju keskkonnaleTehnoloogiaõpetusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimtegevuse mõju looduseleTehnoloogiaõpetusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsustMatemaatikaI kooliasteAnalüüsib,lahendab,hindab
Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusestBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh EestisGeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infotKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteidBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib keskkonna säästmise võimalusiKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadelBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulguBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib linna- ja maaelu erinevusiGeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopas, sh EestisGeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majanduseleGeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureidBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib muusikat kirjalikult või muul looval viisilMuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib muusikat suuliseltMuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3,NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusiKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusiKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täitesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites.väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisiIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täitesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täitesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täitesBioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeidKunstII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjelKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib osoonikihi tähtsustKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
... rohkem tulemusi