Versioonide võrdlus

Allikas: oppekava.edu.ee
 Schema:versionHaridus:seotudOppeaineHaridus:kooliasteHaridus:verbSchema:description
Algatab nii suhtlust kui ka teemasid2014Eesti keelIII kooliasteAlgatab
Analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid2014BioloogiaIV kooliasteAnalüüsib
Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevuses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust looduses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusest2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib infot
Analüüsib disainiobjekte esteetilisuse seisukohast2014KunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib disainiobjekte uuenduslikkuse seisukohast2014KunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib disainiobjekte ökoloogilisuse seisukohast2014KunstIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi2014MuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib enda ja oma pere tarbimist2014LoodusõpetusII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib enda kehalist vormisolekut2014Kehaline kasvatusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib eri ajastute kunstiteoseid näitusel2014Kunstiõpetus: III kooliasteIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevuses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevuses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib etteantud piirkonna looduslike tingimuste ja majanduse seoseid2014III kooliasteAnalüüsib
Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimtegevuse mõju keskkonnale2014TehnoloogiaõpetusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib inimtegevuse mõju loodusele2014TehnoloogiaõpetusIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust2014PRÕKMatemaatikaI kooliasteAnalüüsib,lahendab,hindab
Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis2014GeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot2014KeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib keskkonna säästmise võimalusi2014KeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib linna- ja maaelu erinevusi2014GeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopas, sh Eestis2014GeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele2014GeograafiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib muusikat kirjalikult või muul looval viisil2014MuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib muusikat suuliselt2014MuusikaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3,NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi2014KeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusid-testKeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites.väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi2014III kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täites2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täites2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täites2014BioloogiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid2014KunstII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjel2014KeemiaIII kooliasteAnalüüsib
Analüüsib osoonikihi tähtsust2014KeemiaIII kooliasteAnalüüsib
... rohkem tulemusi