Bioloogia

Allikas: oppekava.edu.ee


Bioloogia
Nimetus Bioloogia
Ainevaldkond Loodusained

Õppeaine kirjeldus

Eesmärgid

1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle tähtsamatest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara; 4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele ning õigusaktidele; 5) plaanib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi; 6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Teemad

Selle ainega on seotud järgnevad teemad.

Põhiharidus

... rohkem tulemusi

Keskharidus

... rohkem tulemusi

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium

... rohkem tulemusi

Õpitulemused

I kooliaste

Riikliku õppekava õpitulemused

Õppeprotsesside õpitulemused

II kooliaste

Riikliku õppekava õpitulemused

Õppeprotsesside õpitulemused

III kooliaste

Riikliku õppekava õpitulemused

Õppeprotsesside õpitulemused

 VerbMõisteEeldabKlassÕppeaineTeema
Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseidAnalüüsibAinevahetus
Energiavahetus
8. klassBioloogiaSelgroogsete loomade aine- ja energiavahetus (EIS:B:loom:2)
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevusesAnalüüsib8. klassBioloogiaMikroorganismid (EIS:B:mikro)
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust loodusesAnalüüsib8. klassBioloogiaMikroorganismid (EIS:B:mikro)
Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetesAnalüüsibBioloogia
Zooloog
Botaanik
Ökoloog
Mikrobioloog
7. klassBioloogiaBioloogia uurimisvaldkonnad (EIS:B:buur)
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusestAnalüüsibMittepärilik muutlikkus9. klassBioloogiaPärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukuseleAnalüüsib infotÖkoloogilised tegurid
Eluslooduse tegurid
Eluta looduse tegurid
Kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega
Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga
Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise
Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt
Oskab lugeda kliimadiagrammi
8. klassBioloogiaÖkoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevusesAnalüüsibSelgroogne loom7. klassBioloogiaSelgroogsete loomade tunnused (EIS:B:loom:1)
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa loodusesAnalüüsibSelgroogne loom7. klassBioloogiaSelgroogsete loomade tunnused (EIS:B:loom:1)
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevusesAnalüüsib7. klassBioloogia
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevusesAnalüüsibKäsnad
Ainuõõssed
Ussid
Limused
Lülijalgsed
Okasnahksed
8. klassBioloogiaSelgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4)
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa loodusesAnalüüsibKäsnad
Ainuõõssed
Ussid
Limused
Lülijalgsed
Okasnahksed
8. klassBioloogiaSelgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4)
Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõlaAnalüüsibHingetoru
Kopsutoru
Kopsusomp
Kopsud
Ninaneel
Kõri
Häälepaelad
9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohtaAnalüüsib7. klassBioloogiaSelgroogsete loomade tunnused (EIS:B:loom:1)
Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeemeAnalüüsibSüda
Veresoon
Arter
Veen
Kapillaar
9. klassBioloogiaVereringe (EIS:B:ini:4)
Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusestAnalüüsibTunneb joonisel ära hingamiselundkonna9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteidAnalüüsibViljastumine
Suguline paljunemine
Lahksugulisus
Kehasisene viljastumine
Kehaväline viljastumine
Munarakk
Seemnerakk
7.klassBioloogiaSelgroogsete loomade paljunemine ja areng (EIS:B:loom:3)
Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadelAnalüüsibLahksugulisus
Liitsugulisus
8. klassBioloogiaSelgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4)
Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulguAnalüüsibLiik
Ristumisbarjäär
9. klassBioloogiaEvolutsioon (EIS:B:evo)
Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureidAnalüüsibOvulatsioon9. klassBioloogiaPaljunemine ja areng (EIS:B:ini:7)
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täitesAnalüüsibHiginääre9. klassBioloogiaElundkonnad (EIS:B:ini:1)
Inimese elundkonnad (EstCORE:30111)
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täitesAnalüüsibNahk
Marrasknahk
Rasunääre
Melaniin
Nahaaluskude
Pärisnahk
9. klassBioloogiaElundkonnad (EIS:B:ini:1)
Inimese elundkonnad (EstCORE:30111)
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täitesAnalüüsibRetseptor
Kompimisfunktsioon
9. klassBioloogiaElundkonnad (EIS:B:ini:1)
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täitesAnalüüsibHiginääre
Karvapüstitaja lihas
9. klassBioloogiaElundkonnad (EIS:B:ini:1)
Inimese elundkonnad (EstCORE:30111)
Analüüsib parasiitluse osa loodusesAnalüüsibParasiit
Parasiitlus
8. klassBioloogiaSeente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1)
Analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusiAnalüüsibPärilikud haigused
Päriliku eelsoodumusega haigused
9. klassBioloogiaPärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)
Analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitelAnalüüsibMittepärilik muutlikkus
Pärilik muutlikkus
Pärilikkus
Muutlikkus
Mutatsioon
9. klassBioloogiaPärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)
Analüüsib refleksikaare skeemeAnalüüsibRefleks
Refleksikaar
8. klassBioloogiaTalitluste regulatsioon (EIS:B:ini:8)
Analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeemeAnalüüsibMagu
Maks
Peensool
Jämesool
Suuõõs
9. klassBioloogiaSeedimine ja eritamine (EIS:B:ini:5)
Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevusesAnalüüsib8. klassBioloogiaSeente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1)
Analüüsib seente ja samblike osa loodusesAnalüüsibMükoriisa
Sümbioos
8. klassBioloogiaSeente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1)
Analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripäraAnalüüsibSuur vereringe
Süda
Väike vereringe
8. klassBioloogiaSelgroogsete loomade aine- ja energiavahetus (EIS:B:loom:2)
Analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte tähtsust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisistAnalüüsibElukeskkond
Elupaik
Meeleelund
7. klassBioloogiaSelgroogsete loomade tunnused (EIS:B:loom:1)
Analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset seonduvalt elupaigast ja toitumisviisistAnalüüsibLihtsilm
Liitsilm
Suised
Kombits
Tundel
8. klassBioloogiaSelgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4)
Analüüsib silma osade ja suuraju nägemiskeskuse koostööd nägemisaistingu tekkimisel ning tõlgendamiselAnalüüsibSilm
Pupill
Lääts
Võrkkest
Vikerkest
Kepike
Kolvike
Kollatähn
Suuraju nägemiskeskus
9. klassBioloogiaInfovahetus (EIS:B:ini:9)
Analüüsib sisse- ja väljahingatava õhu koostistAnalüüsibSissehingatava õhu koostis
Väljahingatava õhu koostis
9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
Analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustestAnalüüsibFotosüntees
Lähteaine
Lõpp-produkt
Selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib sugulise ja mittesugulise paljunemise eeliseid erinevate taimede näitelAnalüüsibSuguline paljunemine
Mittesuguline paljunemine
Eoseline paljunemine
Vegetatiivne paljunemine
Õis
Tolmukas
Emakas
Eos
Vili
Käbi
Tolmlemine
8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib sümbioosi osa loodusesAnalüüsibSümbioos8. klassBioloogiaSeente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1)
Analüüsib taimede osa inimtegevusesAnalüüsib8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiselAnalüüsib8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnaleAnalüüsib9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
Analüüsib treeningu mõju liikumiselundkonnaleAnalüüsib9. klassBioloogiaLuud ja lihased (EIS:B:ini:3)
Analüüsib treeningu mõju tugi-ja liikumiselundkonnaleAnalüüsibSkeletilihased
Skeletiluud
9. klassBioloogiaLuud ja lihased (EIS:B:ini:3)
Analüüsib treeningu mõju tugielundkonnaleAnalüüsibSkeletiluud9. klassBioloogiaLuud ja lihased (EIS:B:ini:3)
Analüüsib väljahingatava õhu koostistAnalüüsibHapnik
Süsihappegaas
Väljahingatava õhu koostis
9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
Analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetestAnalüüsibÕis
Tolmukas
Emakas
Juur
Vars
Leht
8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust paljunemis- ja levimisviisistAnalüüsibTuullevi
Loomlevi
Tuultolmejad
Putuktolmlejad
8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust taime kasvukohastAnalüüsib8. klassBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessid
Defineerib elundi mõisteDefineerib9. klassBioloogiaSeedimine ja eritamine (EIS:B:ini:5)
Eristab imetajate hingamiselundeidEristabSelgitab erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust9. klassBioloogiaHingamine (EIS:B:ini:6)
... rohkem tulemusi

Gümnaasium

Riikliku õppekava õpitulemused

Õppeprotsesside õpitulemused

Õppeprotsessid

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium