Analüütika

Allikas: oppekava.edu.ee

Muudetud õpiväljundeid kokku

Kokku on loodud 2135 õpiväljundit.

2021. 1. kvartalis loodi 663 õpiväljundit.

Viimase kuu jooksul on tehtud 0 muudatust.

Viimase 2 nädala jooksul on tehtud 0 muudatust.

Viimase nädala jooksul on tehtud 0 muudatust.

Õpiväljundite muudatused ajaskaalal

Õpiväljundid päevade kaupa

Muudatused

Laadimine...

Uued

Laadimine...

Õpiväljundid kuude kaupa

Muudatused

Laadimine...

Uued

Laadimine...

Viimased õpiväljundid

Muudatused

 Muutmise päev"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.2021/06/17
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas2021/06/17
Teab eesti kunstnikke2021/06/17
Teab eesti kultuuriobjeke2021/06/17
Teab eesti kunstiobjekte2021/06/17
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid2021/06/16
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle virtuaalses keskkonnas2021/06/16
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses keskkonnas2021/06/16
Mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt2021/06/16
Kavandab ideid, kuidas parandada elukeskkonda2021/06/16
Võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi2021/06/16
Leiab eri teabeallikatest ainealast infot2021/06/16
Tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute kunstiteoseid2021/06/16
Arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle2021/06/16
Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas2021/06/15
Laulab lihtsat meloodiat käemärkide järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid)2021/06/15
Laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule2021/06/15
Oskab sõitu alustada ja lõpetada2021/06/14
Libiseb jalgade tõukega paralleelsetel uiskudel2021/06/14
Laskub mäest põhiasendis2021/06/14
Suusatab vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Suusatab paaristõukelise sõiduviisiga2021/06/14
Uisutab järjest 6 minutit.2021/06/14
Kasutab uisutades sahkpidurdust2021/06/14
Sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale2021/06/14
Läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi.2021/06/14
Sooritab teatevahetuse teatesuusatamises2021/06/14
Sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde2021/06/14
Sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis2021/06/14
Suusatab paaristõukelise kahesammulise uisusammuga2021/06/14
Suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Mängib ringetti ja/või jäähokit.2021/06/14
Suudab uisutada järjest 9 minutit2021/06/14
Uisutab tagurpidi ja tagurpidi ülejalasõitu2021/06/14
Läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi.2021/06/14
Suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga tempovarianti2021/06/14
Suusatab paaristõukelise kahesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele2021/06/14
Sooritab õpitud toenghüpet (hark- või kägarhüpe).2021/06/10
Sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P)2021/06/10
Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel2021/06/10
Sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T)2021/06/10
Hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes2021/06/10
Sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika saatel2021/06/10
On tutvunud eesti rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill)2021/06/08
Kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara2021/06/08
On tutvunud eesti rahvalauluga2021/06/08
Eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat2021/06/08
Eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat2021/06/08
On tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, dünaamika)2021/06/08
... rohkem tulemusi

Uued

 Loomise päev"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.2021/06/17
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas2021/06/17
Teab eesti kunstnikke2021/06/17
Teab eesti kultuuriobjeke2021/06/17
Teab eesti kunstiobjekte2021/06/17
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid2021/06/16
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle virtuaalses keskkonnas2021/06/16
Arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses keskkonnas2021/06/16
Mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt2021/06/16
Kavandab ideid, kuidas parandada elukeskkonda2021/06/16
Võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi2021/06/16
Leiab eri teabeallikatest ainealast infot2021/06/16
Tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute kunstiteoseid2021/06/16
Arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle2021/06/16
Oskab sõitu alustada ja lõpetada2021/06/14
Libiseb jalgade tõukega paralleelsetel uiskudel2021/06/14
Laskub mäest põhiasendis2021/06/14
Suusatab paaristõukelise sõiduviisiga2021/06/14
Uisutab järjest 6 minutit.2021/06/14
Kasutab uisutades sahkpidurdust2021/06/14
Sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale2021/06/14
Läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi.2021/06/14
Sooritab teatevahetuse teatesuusatamises2021/06/14
Sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde2021/06/14
Sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis2021/06/14
Suusatab paaristõukelise kahesammulise uisusammuga2021/06/14
Suusatab vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Mängib ringetti ja/või jäähokit.2021/06/14
Suudab uisutada järjest 9 minutit2021/06/14
Uisutab tagurpidi ja tagurpidi ülejalasõitu2021/06/14
Läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi.2021/06/14
Suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga tempovarianti2021/06/14
Suusatab paaristõukelise kahesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga2021/06/14
Sooritab õpitud toenghüpet (hark- või kägarhüpe).2021/06/10
Sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P)2021/06/10
Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel2021/06/10
Sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T)2021/06/10
Hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes2021/06/10
Sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika saatel2021/06/10
On tutvunud eesti rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill)2021/06/08
Kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara2021/06/08
On tutvunud eesti rahvalauluga2021/06/08
Eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat2021/06/08
Eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat2021/06/08
On tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, dünaamika)2021/06/08
On tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus)2021/06/08
Kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.2021/06/08
Loob lihtsamaid tekste (liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne)2021/06/08
Kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid2021/06/08
... rohkem tulemusi